(?)

 (?)

Wat is Kunstzinnige therapie?

 

Beeldend werken is een mooie en vaak verrassende manier om meer “zicht” te krijgen op het eigen proces. Vriendelijk en open naar het eigen werk kijken en woorden eraan geven zijn een essentieel deel van de sessies. Beeldend werken kan diep doorwerken en daarmee ontwikkeling en verwerking bevorderen.

In de kunstzinnige therapie worden beeldende technieken zoals tekenen, schilderen en boetseren therapeutisch gebruikt. De enige voorwaarde voor deze therapievorm is dan ook dat u het fijn vindt om beeldend te werken. U hoeft hier geen speciale aanleg voor te hebben.

Naast het vrije schilderen geef ik vooral begeleide opdrachten die afgestemd zijn op uw vraag. De meeste teken- en schilderoefeningen werken algemeen harmoniserend en rustgevend. Daarnaast zijn er ook expressieve werkvormen die juist bevrijdend en losmakend werken. De keuze voor deze technieken wordt samen met u vooraf besproken.

Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in een unieke behandelmethodiek (gebaseerd op de imaginatie- en rescriptingtherapie) voor mensen met terugkerende nachtmerries.

In mijn praktijk werk ik uitsluitend individueel. Ik bied de begeleiding zowel in het Nederlands als ook in het Duits.
Behandelovereenkomst
Met praktische informatie en algemene voorwaarden

Bereikbaarheid
Telefoon: 06-84629610
Email: claudiakirchner@outlook.com

Tarieven

Intake 60 minuten: 35 euro
Sessie 60 minuten: 65 euro
Er bestaat de mogelijkheid voor een minimum tarief voor mensen in de bijstand of met minimumloon.

                                                                                
Vergoeding

Veel verzekeraars vergoeden de Kunstzinnige therapie via het aanvullend pakket. Uw verzekeringspolis geeft hierover duidelijkheid. Daar vindt u ook of er een verwijsbrief of indicatie gevraagd wordt van uw (huis)arts of behandelaar. Voor meer informatie kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen, contact opnemen met uw zorgverzekeraar of een kijkje nemen op de website www.kunstzinnigetherapie.nl.

Annulering afspraak
U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren kostenvrij annuleren. Daarna wordt het No show tarief van 65 euro in rekening gebracht wat niet door de verzekering wordt vergoedt. U kunt de afspraak telefonisch of via een email annuleren.

Kwaliteitswaarborg
De kwaliteit van de therapie wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapie op antroposofische grondslag) en NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische zorgaanbieders). Dit lidmaatschap vereist deelname aan een intervisiegroep met vakgenoten en verplichte bij- en nascholing. Registratienummer 12NVKT 03175 1821

Klachten
Als u een probleem heeft met mijn praktijkvoering, dan hoor ik dat graag en zal dit graag bespreken en oplossen.
Ook voor mijn praktijk geldt de klachtenregeling op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Daarin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld.
Mijn klachtenfunctionaris mevrouw G. Versteegh kan u bijstaan. Zij is bereikbaar per telefoon 06-22103966 en per mail: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.

Privacyverklaring
Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraar of gemeente worden een aantal persoonsgegevens van u vastgelegd. De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens
Er worden door de therapeut niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling, facturering en declaratie.
Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en declaratie uw naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, datum van behandeling en zorgverzekeringsnummer opgeslagen.

Bewaartermijn
Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden door de therapeut beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. De therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt.

Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

Wat zijn de rechten van de cliënt?
Als u wilt weten welke gegevens de therapeut van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u de therapeut schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.
De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en om persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.

Intervisie
In intervisiebijeenkomsten worden voorbeelden uit de praktijk uitsluitend anoniem gebruikt.

Overdracht
Aan het begin en aan het eind van de therapie kan een kort verslag aan de doorverwijzer of huisarts alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt worden verstuurd via een e-mail.

Klachten
De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.

Voor uitvoerige informatie over deze onderwerpen verwijs ik u naar de website van mijn beroepsvereniging: www.kunstzinnigetherapie.nl.